🌸 Wij verzenden naar België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg 🌸 Gratis verzending vanaf €170 🌸

Laatste update: 19/05/2024

Ondernemingsgegevens:

Raman Sunny
Drongenstraat 20
9160 Lokeren
België

info@memorium.be

BTW BE0538.929.921
Eenmanszaak

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Memorium, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Drongenstraat 20, 9160 Lokeren, BTW BE0538.929.921, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Memorium moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Memorium aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Memorium niet. Memorium is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Memorium is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Memorium. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Memorium. Memorium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Directe Bankoverschrijving
 • Via Mollie:
  • Bancontact
  • KBC/CBC betaalknop
  • Belfius Direct Net
  • iDEAL

Memorium is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven adres of door ophaling bij Memorium. Verzending naar andere landen is mogelijk mits er eerst contact opgenomen wordt met Memorium.

De levertermijn kan per item verschillen. We werken met verschillende technieken die invloed kunnen hebben op de levertijd. Het is raadzaam om naar de levertijd te informeren wanneer het om een cadeau gaat of wanneer je het sieraad voor een bepaalde datum nodig hebt.

Gemiddeld bedraagt de levertermijn tussen 4 tot 10 weken vanaf het moment dat Memorium het te verwerken materiaal (indien van toepassing) weer ontvangen heeft. Indien de levertermijn door drukte of onvoorziene omstandigheden toch langer zou zijn, wordt dit duidelijk vermeld op de site of via e-mail gecommuniceerd naar de klant.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg.

De verzending vanuit België gebeurt via Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen maximum 12 weken na ontvangst van de te verwerken materialen (indien van toepassing). Indien er geen te verwerken materialen zijn, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen maximum 12 weken na ontvangst van de betaling.

De klant krijgt bij het afrekenen de keuze om de bestelde goederen te laten verzenden met of zonder verzekering.

 • Indien de klant de optie "niet-verzekerde thuislevering" selecteert, is de klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens transport van de bestelde goederen, ingaande van zodra Memorium de goederen heeft overhandigd aan de leverancier. In geen enkel geval kan Memorium aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van de bestelde goederen tijdens transport aangezien de klant bewust voor deze niet-verzekerde optie kiest.
 • Indien de klant de optie "verzekerde thuislevering" selecteert, worden de goederen geleverd via een verzekerde verzending (tot €500) van Bpost en is Memorium verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens transport van de bestelde goederen.

Leveringsvoorwaarden:

 • De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
 • Er wordt enkel geleverd in België, Nederland Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Leveringen gebeuren op werkdagen.
 • De zendingen worden vanuit België aan Bpost overhandigd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven.
 • Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Memorium.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Memorium was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant eigendom van Memorium.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de gepersonaliseerde sieraden van Memorium. Deze sieraden worden op maat gemaakt voor u na uw goedkeuring. Bent u niet tevreden met het sieraad, wordt er samen bekeken hoe het sieraad aangepast kan worden. Dit geldt ook voor sieraden waar moedermelk, crematie-as, haarlokjes in verwerkt zijn of die een persoonlijk gravure bevatten.


Artikel 7: Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • Sieraden waar moedermelk, crematie-as, tandjes, haarlokjes of andere DNA bevattende substanties in verwerkt zijn
 • Sieraden met een persoonlijke gravure
 • Maatwerk
 • Cadeaubonnen

Het herroepingsrecht is wel van toepassing op:

 • Alle kant-en-klare artikelen uit de webshop waar geen personalisatie of maatwerk aan te pas komt

U heeft het recht om binnen veertien kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te annuleren of te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen door u of een door u aangewezen persoon die niet de vervoerder is, in bezit genomen heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Memorium, Drongenstraat 20, 9160 Lokeren, België / E-mail: info@memorium.be) door middel van een duidelijke verklaring (D.m.v. een per post verzonden brief of een e-mail) laten weten dat u besloten heeft de overeenkomst te herroepen.

Enkel als u de mededeling -waarin u duidelijk vermeld gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht- verstuurt vóór de herroepingstermijn verstreken is, voldoet u aan de geldige herroepsingstermijn.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u ontvangen hebben (inclusief de bezorgkosten) onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen terug te betalen. Bij annulatie gaan de veertien dagen in op de dag dat de mededeling over herroeping van de overeenkomst bij ons binnengekomen is. Bij herroeping gaan de veertien dagen in op de dag dat de goederen terug in bezit van Memorium zijn. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders afgesproken is.

Memorium kan terugbetalingen weigeren zolang de goederen niet terug in het bezit van Memorium zijn.

U moet de goederen binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de herroeping is gemeld aan ons terugsturen of aan ons overhandigen. Indien u zich niet aan deze termijn houdt, vervalt het herroepingsrecht.

De kosten van terugzending van de goederen worden door u, de klant, gedragen.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Memorium en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Memorium.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Memorium zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Wanneer het sieraad langer bij jou is gaan we ervan uit dat het gedragen wordt en kunnen we kosten in rekening brengen voor het herstellen of aanpassen.

De sieraden van Memorium hebben 6 maanden garantie op materiaal- of constructiefouten. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 • Slijtage door het dragen is uitgesloten van garantie.

Sieraden bestaande uit Sterling Silver Gold Plating of Sterling Silver Rose Gold Plating zijn gevoelig aan mogelijke versnelde slijtage van de vernoemde plating bij het vaak dragen van of slecht verzorgen van deze sieraden.

 • Het slijten van de Sterling Silver Gold Plating en Sterling Silver Rose Gold Plating is uitgesloten van garantie. 

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Memorium is bereikbaar via email op info@memorium.be. Eventuele klachten kunnen op vriendelijke wijze hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Memorium beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 procent op het betrokken bedrag, met een minimum van €25 per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Memorium zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen of, indien nog niet verzonden, bij te houden.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Memorium, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen en het beheer van ons klantenbestand.

Enkel indien de klant zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden deze door u meegedeelde persoonsgegevens gebruikt voor het versturen van direct marketing om onze klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant aanbiedingen te versturen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Memorium, Drongenstraat 20, 9160 Lokeren,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich steeds uitschrijven indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen uw gegevens niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Memorium houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail: info@memorium.be.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Meer info omtrent dit onderwerp vindt u bij “Cookiebeleid”.


Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Memorium om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Memorium. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
De rechtbank van de vestigingsplaats van Memorium is bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Memorium
Copyright © 2022 - 2024 by Memorium
All rights reserved

[Webdesign by EvoWeb]